Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
36868

III Ca 747/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2016-01-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 747/15 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 27 stycznia 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi oddalił wniosek (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. o stwierdzenie zasiedzenia służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu obciążającą nieruchomość położoną w Ł. przy ul. (...) , oznaczoną jako działki ewidencyjne o numerach (...) , dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze (...) , oraz orzekł o kosztach postępowania. Apela
Czytaj więcej»

III Ca 747/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-09-09

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca747/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący – Sędzia SO Wojciech Borten Sędziowie – SO Renata Jagura SR Anna Anduła - Dzikowska Protokolant – Monika Bura po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 września 2016 roku w Łodzi sprawy z powództwa A. P. przeciwko Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowe
Czytaj więcej»

III Ca 747/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-09-05

Data publikacji: 2017-11-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 747/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem zaocznym z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie z powództwa (...) spółki z o.o. S.K.A. w W. przeciwko J. M. o zapłatę, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi oddalił powództwo. Apelację od powyższego wyroku wniosła powódka, zaskarżając go w całości. Zaskarżonemu wyrokowi zarzuciła: 1 naruszenie i prawa procesowego mającego wpływ na wynik sprawy, a to art. 233 § 1 k.p.c. poprzez dokonanie oceny wiarygodności źródeł dowodowych w sposób dowo
Czytaj więcej»

III Ca 747/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-10-24

Data publikacji: 2018-12-05

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 747/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 19 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Ś. w Ł. w punkcie 1. oddalił powództwo G. B. przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej z siedzibą we W. o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wiążącego powódkę z pozwanym, wynikającego z umowy pożyczki powtórnej nr NP\ (...) z dnia 13 czerwca 2013 roku oraz o ustalenie, że świadczenie pozwanego spełnione na podstawie umowy pożyczki powtórnej NP\ (...) z dnia 13 czerwca 2013 roku zostało
Czytaj więcej»

III Ca 748/15

postanowienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-06-19

Data publikacji: 2015-11-03

trafność 100%

Sygn.akt III Ca 748/15 POSTANOWIENIE Dnia 19 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy w składzie następującym : Przewodniczący – Sędzia SO Jacek Kępa Sędziowie : SO Izabela Wawrzynkiewicz, SR Wioletta Sychniak po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 czerwca 2015 r. w Łodzi sprawy z wniosku (...) Finanse S.A. w B. z udziałem J. K. (1) i J. K. (2) o wpis na skutek apelacji uczestników postępowania od postanowienia Sądu Rejonowego w Kutnie z dnia 3 lutego 2015 r
Czytaj więcej»

III Ca 748/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-06-19

Data publikacji: 2015-11-03

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 748/15 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 3 lutego 2015 r. , w sprawie (...) Dz.Kw. 4663/14 Sąd Rejonowy w Kutnie utrzymał w mocy zaskarżony wpis i pozostawił uczestników postępowania przy poniesionych przez nich jego kosztach. Sąd Rejonowy ustalił , iż w dziale II księgi wieczystej (...) J. K. (1) i J. K. (2) na zasadach wspólności ustawowej małżeńskiej są współwłaścicielami do (...) części nieruchomości tą księgą objętej . W dziale III księgi wieczystej uczyniona została wcześ
Czytaj więcej»

III Ca 748/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-09-09

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 748/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 września 2016 roku Sąd Okręgowy w Łodzi Wydział III Cywilny Odwoławczy w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Wojciech Borten Sędziowie: SO Renata Jagura SR Anna Anduła - Dzikowska Protokolant: Monika Bura po rozpoznaniu w dniu 9 września 2016 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. N. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi – Widz
Czytaj więcej»

III Ca 748/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-09-28

Data publikacji: 2016-11-16

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 748/16 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 25 lutego 2016 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II C 381/14 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w pkt 1. zasądził od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda M. N. kwotę 11.278,59 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 3.073,20 zł od dnia 17 czerwca 2011 r. do dnia zapłaty i od kwoty 8.205,39 zł od dnia 6 października 2011 r. do dnia zapłaty; w pkt 2. oddalił powództwo w pozostałym zakresie, w
Czytaj więcej»

III Ca 748/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-10-10

Data publikacji: 2017-12-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 748/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 1 marca 2017 r. wydanym w sprawie o sygn. akt II C 870/16 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w punkcie 1. oddalił powództwo Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w Ł. przeciwko G. K. i E. K. o zapłatę, w punkcie 2. zasądził od powódki na rzecz pozwanych solidarnie kwotę 1217 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. (wyrok – k. 63) Podstawę rozstrzygnięcia Sądu I instancji stanowiły następujące ustalenia faktyczne: E. K. i
Czytaj więcej»

III Ca 749/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-11-14

Data publikacji: 2015-01-16

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 749/14 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 20 marca 2014 roku Sąd Rejonowy w Łowiczu, Wydział I Cywilny w sprawie o sygnaturze akt I C 411/12 z powództwa I. A. przeciwko Skarbowi Państwa – Zakładowi Karnemu w Ł. o zadośćuczynienie w kwocie 60.000 złotych: 1. oddalił powództwo, 2. nie obciążył powoda kosztami procesu, 3. przyznał adwokat B. J. z Kancelarii Adwokackiej w Ł. kwotę 147,60 złotych w tym 23% VAT tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej powodowi z ur
Czytaj więcej»