Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
20962

VIII Pa 101/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII Pa 101/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 30 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Kutnie po rozpoznaniu sprawy z powództwa M. M. (1) przeciwko Przedsiębiorstwu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o sprostowanie protokołu powypadkowego i ustalenie wypadku przy pracy, oddalił powództwo, zasądził od powoda M. M. (1) na rzecz pozwanego Przedsiębiorstwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. kwotę 120 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz p
Czytaj więcej»

XIII Ga 146/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-07-14

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zarówno przed dniem 1 stycznia 2016 roku, jak i po zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - kwota kosztów odzyskiwania należności o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy należy się wierzycielowi obok kosztów sądowych, ale tylko w zakresie udowodnionej szkody rzeczywistej
Sygnatura akt XIII Ga 146/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 27 października 2016 roku Sąd Rejonowy w Kaliszu V Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygnaturze akt V GC 1960/15, zasądził od M. R. na rzecz (...) spółki jawnej z siedzibą w T. kwotę 13.455,31 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 4 listopada 2015 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 3.090,00 złotych tytułem kosztów procesu. W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że powód dochodził od pozwanego zwrotu kosztów odzyskiwania należnoś
Czytaj więcej»

XIII Ga 146/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: Zarówno przed dniem 1 stycznia 2016 roku, jak i po zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych - kwota kosztów odzyskiwania należności o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy należy się wierzycielowi obok kosztów sądowych, ale tylko w zakresie udowodnionej szkody rzeczywistej
Sygn. akt XIII Ga 146/17 WYROK W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia SO Ryszard Badio, Sędziowie: Sędzia SO Bartosz Kaźmierak, Sędzia SR (del.) Piotr Chańko (sprawozdawca) Protokolant: staż. Malwina Kosak po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2017 roku, w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki jawnej w T. przeciwko M. R. o zapłatę na skutek apelacji pozwanego od
Czytaj więcej»

XIII Ga 43/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-20

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt XIII Ga 43/17 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 23 czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Ł. oddalił powództwo Z. M. przeciwko (...) z siedzibą w Ł. o zapłatę 20.000,00 zł oraz zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 2.417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Powód wniósł apelację od powyższego wyroku zaskarżając go w całości. Zaskarżonemu wyrokowi powód zarzucił: 1 naruszenie przepisów postępowania, mające wpływ na wynik sprawy, tj.: a przepisu art. 236 k.p.c. w zw. z
Czytaj więcej»

VIII U 2055/16

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-23

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VIII U 2055/16 UZASADNIENIE Decyzją z dnia 12 lipca 2016 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł. na podstawie art.83 ust.1 oraz art.32 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych stwierdził , że T. S. jest dłużnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne , ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy , a zadłużenie wraz z należnymi odsetkami za zwłokę na dzień wydania decyzji, wynosi łącznie 48
Czytaj więcej»

VIII Pa 101/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-05

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VIII Pa 101/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodniczący – Sędzia SO Karol Kotyński Sędziowie: Sędzia SO Magdalena Lisowska del. Sędzia SR Anna Przybylska (spr.) Protokolant: stażysta Wiktoria Furmaniak po rozpoznaniu w dniu 5 czerwca 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. M. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o s
Czytaj więcej»

VIII Pa 82/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-08

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zarzuty apelacji-bezzasadne
Sygn. akt VIII Pa 82/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 17 stycznia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi - X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w sprawie X P 177/16, oddalił powództwo, zasądzając jednocześnie od powoda M. G. na rzecz pozwanego (...) w Ł. kwotę 270 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Powyższe rozstrzygnięcie Sąd Rejonowy oparł na następujących ustaleniach faktycznych: Powód M. G. jest zatrudniony na Uniwersytecie Medycznym w Ł. na pods
Czytaj więcej»

VIII Pa 82/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-01

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zarzuty apelacji-bezzasadne
Sygn. akt VIII Pa 82/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 czerwca 2017 roku Sąd Okręgowy w Łodzi VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie: Przewodnicząca – Sędzia SO Zofia Falkowska Sędziowie: Sędzia SO Agnieszka Gocek Sędzia SO Barbara Kempa (spr.) Protokolant: sekretarz sądowy Marta Radecka po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2017 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. G. przeciwko Uniwersytetowi Medycznemu w Ł. o odszkodowanie za niezgodne z prawem odwołanie
Czytaj więcej»

XIII Ga 1207/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-07-13

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Istotność:

UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 26 sierpnia 2016 roku w sprawie z powództwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w C. przeciwko A. W. o zapłatę kwoty 13.358,89 zł Sąd Rejonowy w Sieradzu: ⚫ umorzył postępowanie w zakresie kwoty 13.358,89 zł (pkt 1); oddalił powództwo w pozostałym zakresie (pkt 2); zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 2.400,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego (pkt 3). Sąd pierwszej instancji na podstawie zgromadzonego materiału procesowego uznał, że podstaw
Czytaj więcej»

VIII Ua 38/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-06-22

Data publikacji: 2017-07-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: niezasadne zarzuty apelacji, subiektywne poczucie skarżącego, w odniesieniu do opinii biegłych sądowych, nie jest wystarczającą przyczyną - uwzględnienia apelacji.
Sygn. akt VIII Ua 38/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 11 stycznia 2017 r., Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych: 1.zmienił, zaskarżone orzeczenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie (...) , i, poprzedzające je, orzeczenie (...) do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w R. z dnia 10 czerwca 2015 roku w ten sposób, że postanowił: a zaliczyć wnioskodawcę do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności t
Czytaj więcej»