Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
22351

III Ca 607/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-08-01

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 607/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 20 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi w sprawie z wniosku E. O. z udziałem A. O. o podział majątku wspólnego 1. ustalił, że w skład majątku wspólnego byłych małżonków E. O. i A. O. wchodzą następujące składniki majątkowe: A) prawo własności stanowiące odrębną nieruchomość samodzielnego lokalu mieszkalnego położone w Ł. przy alei (...) oznaczone numerem 139 wraz z prawem współwłasności w udziale (...) częś
Czytaj więcej»

III Ca 564/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-08-14

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 564/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Pabianicach uznał za bezskuteczną w stosunku do powoda (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. umowę darowizny z dnia 29 maja 2015 roku Rep. A 2467/2015, zawartą przed notariuszem W. O. w kancelarii Notarialnej w P. , pomiędzy J. P. a B. P. , dotyczącą nieruchomości położonej w Ś. Gmina D. , oznaczonej jako działka (...) , o powierzchni 0,1704 ha, objętej księga wieczystą numer (...) u
Czytaj więcej»

II C 262/16

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-08-17

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygnatura akt II C 262/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) , dnia 17 sierpnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny w następującym składzie: Przewodniczący: SSO Paweł Filipiak Protokolant: Adam Bęczkowski po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2017 r. w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa A. R. i W. R. przeciwko (...) Bank Spółce Akcyjnej w W. o ustalenie 1 oddala powództwo; 2 nie obciąża A. R. i W. R. obowiązkiem zwrotu kosztów procesu.
Czytaj więcej»

III Ca 545/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-07-31

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 545/17 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2016 r., w sprawie sygn. akt I Ns 2034/15, z wniosku J. C. z udziałem M. Ł. – P. (...) Ł. o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie, Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi oddalił wniosek ustalił, że każdy z uczestników ponosi koszty związane ze swoim udziałem w sprawie. Apelację od tego orzeczenia złożył wnioskodawca. Skarżący nie sformułował zarzutów. Wniósł o uchylenie przedmiotowego postanowienia w całości i wyd
Czytaj więcej»

III Ca 582/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-08-04

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 582/17 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 26 stycznia 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I C 916/13, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi w punkcie I. zasądził na rzecz powoda M. P. od pozwanego Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 3.000,00 zł tytułem zadośćuczynienia z ustawowymi odsetkami od dnia 24 listopada 2011 roku do dnia zapłaty, kwotę 700,00 zł tytułem odszkodowania z ustawowymi odsetkami od dnia 24 listopada 2011 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 1.6
Czytaj więcej»

III Ca 634/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-08-01

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Istotność:

poczatektekstu [Przewodniczący 00:00:05.388] Początek uzasadnienia. Zaskarżonym wyrokiem z 21 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej po rozpoznaniu na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. przeciwko P. (...) o zapłatę zasądził od P. (...) w W. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł. kwotę 2.644 złote 50 groszy z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 6 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty, oddalił powództwo w pozostałej
Czytaj więcej»

III Ca 878/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-08-24

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 878/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 marca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt I C 187/15 Sąd Rejonowy w Łowiczu zasądził od Z. N. na rzecz S. W. działającego pod firmą (...) z siedzibą w B. kwotę 1.190,00 € z ustawowymi odsetkami od dnia 12 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 250,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Apelację od powyższego orzeczenia wniósł pozwany. W apelacji zaskarżył przedmiotowy wyrok w całości. Zarzucił mu naruszenie przepisów po
Czytaj więcej»

III Ca 393/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-08-10

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 393/17 UZASADNIENIE (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wniosła o zasadzenie na swoją rzecz od S. K. kwoty 13.967,90 zł wraz z odsetkami ustawowymi w związku z opóźnieniem w terminie zapłaty poszczególnych należności składających się na wskazaną sumę. Na uzasadnienie powództwa powódka wskazała, że wynajęła K. J. lokal użytkowy w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Po śmierci najemcy prowadzenie działalności przejął pozwany, który korzystał z lok
Czytaj więcej»

III Ca 932/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 932 /17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem zaocznym z dnia 28 lutego 2017 roku, w sprawie z powództwa (...) Ltd z siedzibą w V. (Malta) przeciwko M. A. o zapłatę, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi – oddalił powództwo. Swoje rozstrzygnięcie Sąd I instancji oparł na ustaleniach faktycznych i rozważaniach prawnych, które przedstawiają się następująco: Powód – (...) Ltd z siedzibą na Malcie, reprezentowany przez radcę prawnego, wniósł o zasądzenie od pozwanego G. A. kwoty
Czytaj więcej»

III Ca 541/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-07-28

Data publikacji: 2017-09-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 541/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 21 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi 1 zasądził od pozwanej E. Ł. na rzecz powoda Fundacji (...) z siedzibą w Ł. kwotę 10 073,00 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 16 lutego 2014 roku do dnia zapłaty, 2 zasądził od pozwanej E. Ł. na rzecz powoda Fundacji (...) z siedzibą w Ł. kwotę 2 417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, 3 nakazał pobrać od E. Ł. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego dl
Czytaj więcej»