Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
34940

III Ca 44/18

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2018-06-06

Data publikacji: 2018-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 44/18 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 20 września 2017 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi w sprawie z powództwa Ł. P. przeciwko K. K. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną: 1) uznał za bezskuteczną w stosunku do powoda Ł. P. umowę darowizny samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Ł. przy ul. (...) , dla którego Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o
Czytaj więcej»

III Ca 45/19

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-01-22

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 45/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 stycznia 2019 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia SO Sławomir Zieliński po rozpoznaniu w dniu 22 stycznia 2019 roku w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa EasyDebt Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. przeciwko S. S. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Kutnie z d
Czytaj więcej»

III Ca 45/19

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2019-03-04

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 45/19 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem zaocznym z dnia 11 października 2018 roku, Sąd Rejonowy w Kutnie oddalił powództwo easyDebt Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w W. skierowane przeciwko S. S. o zapłatę kwoty 467,13 złotych. Apelację od powyższego wyroku złożył powód, zaskarżając wyrok w całości i podnosząc następujące zarzuty: I. naruszenia przepisów postępowania, tj.: 1) art. 339 § 1 i 2 k.p.c. poprzez nieuznanie za prawdziwe twierd
Czytaj więcej»

III Ca 46/14

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-06-06

Data publikacji: 2014-09-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 46/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 czerwca 2014 roku Sąd Okręgowy w Łodzi, III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie: Przewodniczący : Sędzia S.O. Bogdan Jachowicz Sędziowie: S.O. Wojciech Borten S.R. Wioletta Sychniak Protokolant Łukasz Wiktorski po rozpoznaniu w dniu 6 czerwca 2014 roku w Łodzi na rozprawie sprawy z powództwa M. P. przeciwko M. D. o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi z dnia 14 sierpnia
Czytaj więcej»

III Ca 46/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-07-01

Data publikacji: 2014-09-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 46/14 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie z powództwa M. P. przeciwko M. D. o zapłatę Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w punkcie 1. uchylił wyrok zaoczny z dnia 10 marca 2011 r. wydany w sprawie II C 567/10 i oddalił powództwo; w punkcie 2. zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 10.114,11 zł tytułem zwrotu spełnionego świadczenia; w punkcie 3. zasądził od powoda na rzecz pozwanej kwotę 5.242 zł tytułem zwrotu kosztów procesu; a w
Czytaj więcej»

III Ca 46/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-05-12

Data publikacji: 2017-06-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 46/17 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 4 października 2016 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi oddalił powództwo K. M. (1) przeciwko R. M. i K. M. (2) o zapłatę. Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w oparciu o ustalenie, że aktem notarialnym z dnia 9 sierpnia 2006 roku E. M. i M. M. darowali swojej wnuczce K. M. (1) lokal mieszkalny nr (...) położony przy ul. (...) w Ł. . Obdarowana ustanowiła na rzecz swoich dziadków prawo bezpłatnego, dożywotniego użytkowania
Czytaj więcej»

III Ca 47/16

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2016-06-01

Data publikacji: 2016-09-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 47/16 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 15 lipca 2015 roku , Sąd Rejonowy zasadził od pozwanego Towarzystwa (...) na rzecz powódki kwotę 10 000 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia 6 maja 2014 roku i oddalił powództwo w pozostałej części Powyższe orzeczenie zaskarżyła apelacją strona pozwana. Rozstrzygnięciu skarżąca zarzuciła: 1 naruszenie prawa procesowego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 233 § 1 kpc poprzez dokonanie dowolnej a nie swobodnej oceny dowodów
Czytaj więcej»

III Ca 47/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2014-07-10

Data publikacji: 2014-09-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 47/14 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z dnia 29 października 2013 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi oddalił powództwo R. F. przeciwko A. W. , K. S. i R. S. o przywrócenie posiadania lokalu nr (...) , położonego przy ul. (...) w Ł. . Jednocześnie zasądził od powoda na rzecz A. W. kwotę 173 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania oraz na rzecz adw. H. K. kwotę 189,88 zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej pozwanym S. z urzędu. Wreszcie pr
Czytaj więcej»

III Ca 48/17

wyrok

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygn. akt III Ca 48/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017r. Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Zofia Szcześniewicz Sędziowie: SO Grażyna Młynarska-Wróblewska SR Dorota Drab Protokolant: Anna Paradowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2017 roku w Łodzi sprawy z powództwa J. K. przeciwko K. K. (1) , A. K. , K. K. (2) o zapłatę na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Brzezinach z
Czytaj więcej»

III Ca 48/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 2015-06-11

Data publikacji: 2015-09-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt III Ca 48/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 28 maja 2013 r. M. W. wystąpiła o zasądzenie od (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w związku ze śmiercią siostry T. P. wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 6 marca 2013 roku do dnia zapłaty. Wniosła również o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości dwukrotności stawki minimalnej i opłaty skarbowej od pełnomocnictwa oraz o zwolnienie od kosztów sądow
Czytaj więcej»