Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII Pz 62/15 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-06-24

Sygn. akt VII Pz 62/15

UZASADNIENIE

Zaskarżonym zarządzeniem z dnia 14 kwietnia 2015 r., Przewodnicząca XI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, zwróciła pozew M. G. skierowany przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ł., (...) Spółce Akcyjnej z zarządem i radą nadzorczą w L., (...) Spółce Akcyjnej z zarządem w B. o wynagrodzenie za pracę.

W uzasadnieniu podniesiono, iż pismem z dnia 5 lutego 2015 r. powód wniósł pozew o zasądzenie solidarnie od pozwanych wynagrodzenia za pracę.

Zarządzeniem z dnia 19 marca 2015 r. powód został zobowiązany przez swojego pełnomocnika do uzupełnienia braków formalnych pozwu w terminie 7 dni poprzez złożenie pełnych i czytelnych załączników do pozwu w postaci protokołów posiedzeń sądu, odpisów z rejestru, aktu notarialnego oraz jednego odpisu pozwu i załączników.

Powyższe zobowiązanie zostało doręczone powodowi w dniu 25 marca 2015 r. Ponieważ zaś powód nie zadośćuczynił w pełni temu zobowiązaniu, bowiem nie załączył wszystkich protokołów posiedzeń sądu, które stanowiły nieczytelny załącznik do pozwu oraz złożył odpis pozwu, ale bez wszystkich załączników, na podstawie art. 130 § 2 k.p.c. pozew podlegał zwrotowi.

Zażalenie na powyższe zarządzenie wniósł pełnomocnik powoda, domagając się jego uchylenia.

Zaskarżonemu postanowieniu zarzucił naruszenie prawa procesowego poprzez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 130 § 2 k.p.c.

W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał, iż Sąd I instancji skierował do powoda dwa wezwania z dnia 2 marca 2015 r. oraz 20 marca 2015r., z których nie wynikało o jaką sprawę chodzi. Tymczasem powód złożył w Sądzie Rejonowym w Łodzi 20 pozwów przeciwko pozwanym firmom i nie był wstanie bez precyzyjnego wezwania ustalić, której ze spraw wezwanie dotyczy. Jednocześnie skarżący zaznaczył, iż złożył wszystkie protokoły z posiedzeń sądu i nie wie do złożenia jakich załączników został zobowiązany.

Sąd Okręgowy w Łodzi zważył co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie

Zgodnie z treścią art. 130 § 1 k.p.c. jeżeli pismo procesowe nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych lub jeżeli od pisma nie uiszczono należnej opłaty, przewodniczący wzywa stronę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia, uzupełnienia lub opłacenia go w terminie tygodniowym. Z § 2 tego artykułu wynika natomiast, iż po bezskutecznym upływie wskazanego terminu przewodniczący zwraca pismo stronie. Pismo zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma procesowego do sądu.

W świetle zaś art. 128 § 1 k.p.c. do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

Natomiast jeżeli do pisma procesowego nie dołączono wynikającej z powyższego przepisu lub przepisów szczególnych liczby odpisów pisma lub innych załączników, stanowi to podlegający uzupełnieniu brak formalny pisma procesowego - art. 130 (postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 16 lipca 2013 r. I ACz 626/13,LEX nr 1349935).

W ocenie Sądu Okręgowego z powyższego w sposób oczywisty wynika, iż złożone przez powoda pismo procesowe, powinno czynić zadość podstawowym wymogom określonym w art. 128. § 1 k.p.c., a zatem do pozwu powód powinien dołączyć odpowiednią ilość załączników oraz odpisów wraz z załącznikami dla strony przeciwnej. R. legis wskazanego przepisu polega bowiem na umożliwieniu osobom biorącym udział sprawie, zaznajomienia się z materiałem procesowym oraz przygotowanie się do udziału w postępowaniu.

Na gruncie rozpatrywanego przypadku, powód pomimo wezwania Sądu nie uzupełnił w terminie wskazanych przez Sąd braków formalnych pozwu, bowiem nie dołączył doń wszystkich załączników w postaci protokołów posiedzeń sądu, stanowiących kopie dokumentów, których dopuszczenia w charakterze dowodów domagał się powód. Nadto również do złożonego odpisu pozwu nie dołączył wszystkich załączników. Skarżący podniósł natomiast, iż zobowiązanie w przedmiocie uzupełnienia braków formalnych pozwu było niejasne, bowiem nie wskazywało, której sprawy dotyczy, a tym samy braki którego z 20 złożonych pozwów winien uzupełnić.

Odnosząc się do powyższego zauważyć należy, iż twierdzeniom skarżącego przeczy wprost treść zobowiązania (k. 45), w którym poinformowano pełnomocnika powoda, iż w sprawie o sygn. akt XI P 101/15 winien m.in. złożyć pełne i czytelne załączniki do pozwu w postaci protokołów powiedzeń sądu, odpisów rejestru, aktu notarialnego oraz odpisu pozwu i załączników. Powyższe zobowiązanie do uzupełnienia braków formalnych w ocenie Sądu Okręgowego było jasne, czytelne, a jego wykonanie nie powinno nastręczać żadnych trudności. Wskazywało bowiem strony postępowania, przedmiot sporu, a przede wszystkim sygnaturę sprawy której dotyczy. Natomiast nawet jeżeli skarżący miał wątpliwości, co do którego ze złożonych pozwów odnosi się przedmiotowe wezwanie, istniała możliwość telefonicznego sprawdzenia, czy też ustalenia sygnatury sprawy. Wobec powyższego w niniejszej sprawie, brak jest podstaw do uznania, iż nieuzupełnienie wszystkich braków formalnych pozwu w zakreślonym terminie, nie było efektem procesowych zaniedbań powoda.

Z tych też względów podniesiona argumentacja nie może przynieść spodziewanego przez skarżącego skutku procesowego.

Zaskarżone orzeczenie w pełni zatem odpowiada prawu.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. w zw. z art. 398 k.p.c. oddalił zażalenie jako bezzasadne.

Przewodnicząca: Sędziowie:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Kurczewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędziowie
Data wytworzenia informacji: