Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X GC 1171/19 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2020-03-25

Sygn. akt XGC 1171/19

UZASADNIENIE

W dniu 21 grudnia 2018 r. G. P. wniósł pozew o ustalenie nieistnienia uchwały nr 1, 2, 3, 4, 5 wspólników pozwanej spółki (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w S. podjętych w dniu 21 listopada 2018r. przez Zgromadzenie (...) tej Spółki.

Powód wniósł w oparciu o art. 730 ( 1) § 2 k.p.c. o zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieistnienia uchwał poprzez wstrzymanie ich wykonania, również po przekazaniu sprawy według właściwości z S. w Poznaniu do S. w Łodzi (pozew k. 2-6 akt, pismo procesowe powoda z dnia 31 stycznia 2020r., protokół rozprawy z dnia 9 marca 2020r. k. 336 akt).

W dniu 12 marca 2020 r. Sąd wydał postanowienie, którym zabezpieczył powództwo poprzez wstrzymanie zaskarżonych uchwał o numerach 1,3,4,5, podjętych w dniu 21 listopada 2018r. przez Zgromadzenie (...) (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w S.. W pozostałym zakresie Sąd oddalił wniosek (postanowienie k. 395 akt, zaskarżone uchwały –wypis z aktu notarialnego k. 78-85).

Wydając przedmiotowe postanowienie Sąd ustalił i zważył, co następuje:

W dniu 9 marca 2011 r. przed notariuszem A. S. zawarta została umowa spółki komandytowej, na mocy której wspólnicy (...) SP. z o.o., G. P., (...) Sp. z o.o. zawiązali Spółkę komandytową pod firmą (...) Sp. z o.o. s.k. (...) wnieśli następujące wkłady:

-

(...) Sp. z o.o. - wkład pieniężny w kwocie 392 000,00 zł,

-

G. P. - wkład pieniężny w kwocie 196 000,00 zł,

-

Z. S. - wkład pieniężny w kwocie 196 000,00 zł,

-

(...) Sp. z o.o. - wkład pieniężny w kwocie 16 000,00 zł.

Komplementariuszem w Spółce jest (...) Sp. z o.o. , która została zawiązana w celu budowy elektrowni wiatrowej oraz realizacji projektu badawczo-rozwojowego.

Powód jest komandytariuszem w Spółce (...) Sp. z o.o. sp. k.

Wspólnikom przysługuje następująca ilość głosów: (...) Sp. z o.o. - 1 głos, (...) Sp. z o.o. - 2 głosy, G. P. - 1 głos.

Zgodnie z § 12 umowy Spółki (...) Sp. z o.o. s.k. wszystkie sprawy wymienione istotne dla funkcjonowania Spółki miały być rozstrzygane w drodze uchwały wspólników, natomiast zgodnie z § 12 pkt 7) umowy uchwały wspólników wymagają w szczególności wyrażenie zgody w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki.

W myśl § 13 umowy Spółki, uchwały wspólników zapadają większością 4/5 głosów i podejmowane są w drodze głosowania jawnego. Zgodnie z § 12 pkt 4) umowy Spółki do ważności posiedzenia i powzięcia uchwały wymagana jest obecność wszystkich wspólników.

(dowód: wypis z KRS-u pozwanej Spółki k. 8-19, umowa spółki komandytowej k. 20-26 akt).

Pozwana (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa powołana została w celu wykonania inwestycji budowy elektrowni wiatrowej oraz na jej bazie realizacji wspólnie z Akademią (...) w K. projektu badawczo-rozwojowego, dofinansowanego ze środków (...). Dnia 28 listopada 2012 roku, (...) SP Z.O.O. S K - jako (...) Konsorcjum oraz Akademia (...) w K. - jako lider Konsorcjum, zawarły umowę konsorcjum w celu wykonania wspólnego projektu w postaci badań nad opracowaniem wytycznych, technik i technologii dla systemów kompensacji mocy biernej, inteligentnego monitoringu wewnętrznych sieci elektroenergetycznych oraz ogniw fotowoltaicznych dedykowanych obiektom hybrydowym opartym wyłącznie o źródła odnawialne. Na mocy umowy o dofinansowanie i umowy konsorcjum całość wyników badań uzyskanych przez lidera należy do partnera przemysłowego- do Spółki. Projekt cechuje wysoki potencjał gospodarczy, albowiem istnieje możliwości dalszego wykorzystywania wyników badań będących rezultatem realizacji wyżej opisanego projektu (dowód: okoliczności bezsporne).

Na dzień 21 listopada 2018r. zostało zwołane Zgromadzenie (...) pozwanej Spółki.

Powód nie został prawidłowo zawiadomiony o terminie zgromadzenia. Powód przez „przypadek” dowiedział się o zgromadzeniu (...) (dowód: zeznania powoda w e-protokole rozprawy z dnia 9 marca 2020r. czas 00:26:46).

W dniu 21 listopada 2018r. głosowano nad następującymi uchwałami:

Uchwala nr 1, gdzie w §1 zapisano, że w związku z zawarciem 26 października 2011 r. darowizny ogółu praw i obowiązków przysługujących dotychczas Z. S. na rzecz J. S., na której własnoręczność złożonych podpisów 26 października 2011 r. poświadczył asesor notarialny P. G. w zastępstwie notariusza w K. P. N. za Rep. A nr (...), zmienia się umowę spółki udokumentowaną aktem notarialnym Rep. A nr (...) sporządzonym 9 marca 2011 r. przez notariusza w W. A. S. w ten sposób, że:

- § 5 otrzymuje brzmienie: siedzibą Spółki jest miejscowość B.;

- § 12 ust. 3-5 otrzymują brzmienie: posiedzenia wspólników zwołuje i prowadzi komplementariusz, w trybie przewidzianym w artykułach 238-241, 243 i 244 Kodeksu spółek handlowych, które to przepisy stosuje się w Spółce odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że wspólnicy mogą być zawiadamiani o planowanym terminie posiedzenia wspólników również za pośrednictwem wiadomości elektronicznych (e-mail) wysłanych na adresy poczty elektronicznej wskazane przez wspólników. W przypadku zmiany adresu poczty elektronicznej wspólnik zobowiąnły jest niezwłocznie poinformować o tym Spółkę. Do ważności posiedzenia i powzięcia uchwał wymagana jest obecność bądź reprezentowanie co najmniej 2 (dwóch) wspólników, w tym co najmniej jednego komandytariusza. Zmiana umowy Spółki wymaga uchwały Wspólników podjętej większością 3/5 (trzech piątych) głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.;

-§ 13 otrzymuje brzmienie: uchwały wspólników zapadają większością 3/5 (trzech piątych) głosów i podejmowane są w drodze głosowania jawnego. Wspólnikom przysługuje następująca liczba głosów: wspólnikowi (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 1 głos, wspólnikowi (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 2 głosy, wspólnikowi G. P. - 1 głos, wspólnikowi J. S. - 1 głos;

- § 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie: o ile wspólnicy większością 3/5 (trzech piątych) głosów nie postanowią inaczej, podział zysku Spółki odbywa się w następujący sposób: wspólnikowi (...) Spółka ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje 4% zysku, wspólnikowi (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przysługuje 48 % zysku, wspólnikowi G. P. przysługuje 24 % zysku, wspólnikowi J. S. przysługuje 24 % zysku;

- § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: na podstawie uchwały podjętej większością 3/5 (trzech piątych) głosów, wspólnicy mogą zażądać, aby jeden ze wspólników wystąpił ze Spółki w przypadku, gdy jego działanie narusza dobre obyczaje, godzi w interesy Spółki lub ma na celu rażące pokrzywdzenie innych wspólników,

- § 18 ust. 5 otrzymuje brzmienie: uchwała dotycząca likwidacji Spółki wymaga większości 3/5 (trzech piątych) głosów. Zgodnie z §2 uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W protokole z obrad zapisano, że w odpowiedzi na zarządzenie przewodniczącego za uchwałą oddane zostały 4 (cztery) głosy, w reakcji na co G. P. - nie oddając swego głosu - oświadczył zebranym, że opuszcza salę obrad, zażądał zaprotokołowania tejże okoliczności, po czym opuścił salę obrad. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że wobec okoliczności, że oddanie głosów nad powyższą uchwałą i uzyskanie wymaganej większości nastąpiło w obecności wszystkich wspólników Spółki, tj. przed opuszczeniem sali obrad przez G. P., jak też wobec braku głosów przeciw i wstrzymujących się - stosownie do § 12 ust. 4 i 5 umowy Spółki - uchwała ta została powzięta. Przewodniczący posiedzenia uznając, że wobec powzięcia powyższej uchwały, a tym samym dokonania zmian w umowie Spółki, posiedzenie wspólników może kontynuować swoje obrady, gdyż do jego ważności i powzięcia uchwał - zgodnie z uchwalonym nowym brzmieniem § 12 ust. 4 umowy Spółki - wystarcza obecność co najmniej dwóch wspólników, w tym co najmniej jednego komandytariusza. Wobec powyższego, przewodniczący - na wniosek pozostałych uczestników - zarządził kontynowanie obrad posiedzenia i przejście do kolejnego punktu porządku obrad (dowód: zaskarżone uchwały –wypis z aktu notarialnego k. 78-85).

Następnie głosowano nad uchwałą nr 2, która ustalała jednolity tekst umowy spółki komandytowej (dowód: zaskarżone uchwały –wypis z aktu notarialnego k. 78-85).

W uchwale nr 3 wspólników zapisano w §1, że wspólnicy (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, na podstawie § 18 ust. 1 i 2 umowy spółki, żądają wystąpienia ze spółki wspólnika komandytariusza J. S. z uwagi na sprzeczność z dobrymi obyczajami oraz interesami spółki (tj. niemożność uczestnictwa w spółce) i postanawiają, że wspólnik ten zobowiązany jest w terminie miesiąca od dnia powzięcia niniejszej uchwały zbyć ogół swoich praw i obowiązków w spółce na rzecz komandytariusza (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W §2 zapisano, że uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu tym: za uchwałą zostały oddane 4 głosy, głosów przeciw nie było, wstrzymujących się nie było, zatem - stosownie do § 18 ust. 1 umowy Spółki - powyższa uchwała została powzięta (dowód: zaskarżone uchwały –wypis z aktu notarialnego k. 78-85).

Następnie Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą nr 4 o następującej treści: w §1 - wspólnicy (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, na podstawie § 12 ust. 1 pkt 7 umowy spółki, mając na uwadze aktualną sytuację finansową spółki , wyrażają zgodę na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki lub o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. W myśl §2 uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu tym: za uchwałą zostały oddane 3 głosy, głosów przeciw nie było, 1 głos wstrzymujący się zatem - stosownie do § 13 umowy Spółki - powyższa uchwała została powzięta. Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu tym: za uchwałą zostały oddane 3 głosy, zatem - stosownie do § 13 umowy Spółki - powyższa uchwała została powzięta (dowód: zaskarżone uchwały –wypis z aktu notarialnego k. 78-85).

Przewodniczący posiedzenia zarządził głosowanie jawne nad uchwałą o nr 5 wspólników (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z 21 listopada 2018 r. o dalszym istnieniu spółki i wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania. W uchwale zapisano, że wspólnicy (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, mając na uwadze aktualną sytuację finansową spółki podejmują uchwałę o dalszym istnieniu spółki i na podstawie § 12 ust. 1 pkt 4 umowy spółki wyrażają zgodę na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania do kwoty 5 000 000 (pięć milionów) złotych celem sfinansowania dalszej działalności spółki, jak też akceptują dotychczas zaciągnięte przez Spółkę pożyczki. W myśl §2 uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że w głosowaniu tym: za uchwałą zostały oddane 3 głosy, głosów przeciw nie było, został oddany 1 głos wstrzymujący się, zatem - stosownie do § 13 umowy Spółki - powyższa uchwała została powzięta.

(dowód: zaskarżone uchwały –wypis z aktu notarialnego k. 78-85).

Oceniając zarzuty i argumentację powoda należy wskazać, że poza regulacją k.s.h. pozostaje kwestia tzw. uchwał nieistniejących, podstaw i kryteriów wyróżniania tej kategorii. Uchwały nieistniejące, choć ich wyróżnienie nie ma wyraźnej podstawy normatywnej, są uwzględniane zarówno w piśmiennictwie, jak i orzecznictwie S.. Dochodzenie ustalenia nieistnienia uchwały następuje na ogólnej podstawie procesowej art. 189 k.p.c.

Za podstawę uznania uchwały zgromadzenia za nieistniejącą przyjmuje się w zasadzie rażące uchybienia formalne, także na etapie jego zwołania, dające asumpt do przyjęcia, że uchwała taka w ogóle nie została podjęta. To właśnie brak uchwały w znaczeniu formalnym powoduje, że nie jest możliwe jej zaskarżenie powództwem o jej uchylenie lub stwierdzenie jej nieważności, bowiem oba te instrumenty prawne implicilte zakładają, że sam akt wyrażenia woli przez zgromadzenie nie jest kwestionowany. Nie oznacza to w żadnym razie, że uprawnienie do wytoczenia powództwa opartego na podstawie art. 189 k.p.c., przysługiwać może - w sposób podmiotowo nieograniczony - w zakresie tych uchwał, co do których przepisy Kodeksu spółek handlowych w sposób autonomiczny i komplementarny określają sposób ich zaskarżania (por. I(...) - wyrok SA Szczecin z dnia 20-01-2016).

Powód wskazywał także na okoliczności, które w jego ocenie powodują, także nieważność uchwał lub konieczność ich uchylenia (sprzeczność z przepisami prawa, naruszanie interesu wspólników mniejszościowych, sprzeczność z umową spółki ), ale nie można przeoczyć, że przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały, lub jej uchylenia, są w niniejszej sprawie poza zakresem orzekania wyznaczonego pozwem z uwagi na wskazane podstawy faktyczne powództwa. Aktualnie przyjmuje się, iż art. 321 § 1 k.p.c., określając granice wyrokowania, wskazuje, że nie można wyrokować co do rzeczy która nie była przedmiotem żądania i w konsekwencji żądanie powództwa określa nie tylko jego przedmiot, lecz również jego podstawa faktyczna; z tego względu oparcie wyroku na podstawie faktycznej niepowołanej przez powoda i uwzględnienie powództwa z innej postawy faktycznej niż przywołał powód, jest orzeczeniem ponad żądanie w rozumieniu art. 321 k.p.c. (vide przykładowo: teza z uzasadnienia wyroku SN z 18 marca 2005 r. II (...), OSNC 2006, z. 2, poz. 38; teza z uzasadnienia wyroku SN z 7 listopada 2007 r. II (...), Lex 388844).

Stosownie do treści art. 730 § 1 k.p.c. w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Przesłanki udzielenia zabezpieczenia roszczenia określa art. 730 1 § 1 k.p.c., zgodnie z którym udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, zatem koniecznym jest łączne wystąpienie ww. przesłanek.

Uprawdopodobnienie jest określane jako surogat dowodu zwolniony od ścisłych formalności dowodowych, co znajduje swój normatywny wyraz w treści art. 243 k.p.c. Uprawdopodobnienie nie daje zatem pewności co do prawdziwości twierdzeń o istnieniu konkretnego roszczenia, ale pozwala przyjąć, iż jest ono prawdopodobne (vide: postanowienie SA w (...)z dnia 30 maja 2011 roku, I (...) , LEX nr 837767). Zgodnie z art. 243 k.p.c. zachowanie szczegółowych przepisów o postępowaniu dowodowym nie jest konieczne, ilekroć ustawa przewiduje uprawdopodobnienie zamiast dowodu.

Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 730 § 2 k.p.c.). Przy czym oceny interesu prawnego jako „potrzeby” udzielenia zabezpieczenia, należy dokonywać według kryteriów obiektywnych, na podstawie całokształtu okoliczności sprawy, a nie według kryteriów subiektywnych, czyli subiektywnego odczucia uprawnionego o potrzebie udzielenia zabezpieczenia w danym przypadku.

Zgodnie z kolei z art. 731 k.p.c., zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Jednakże, w odniesieniu do roszczeń niepieniężnych, w świetle przepisu art. 755 § 21, art. 731 k.p.c. nie stosuje się, jeżeli zabezpieczenie jest konieczne dla odwrócenia grożącej szkody lub innych niekorzystnych dla uprawnionego skutków.

Katalog sposobów zabezpieczenia z art. 755 k.p.c. jest katalogiem otwartym, a Sąd jest uprawniony do zastosowania takiego sposobu zabezpieczenia, który uzna za odpowiedni do okoliczności sprawy. W uchwale S. z dnia 21 lipca 2010 roku wskazano, iż wstrzymanie wykonania uchwał zgromadzenia (...) (analogicznie: walnego zgromadzenia) jest z reguły najbardziej adekwatnym sposobem zabezpieczenia powództwa o stwierdzenie nieważności lub nieistnienia lub uchylenie uchwał.

W ocenie Sądu powód uprawdopodobnił żądanie oparte na rat. 189 k.p.c. i interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, tym bardziej że powoda rzeczy osądzonej nie dotyczy orzeczeń zabezpieczających, a dodatkowo strony przedłożyły przed SO w (...) dodatkowe dokumenty i przesłuchano powoda w charakterze strony.

Poza sporem jest istnienie od kilku lat konfliktu między komandytariuszami a komplementariuszem spowodowanego, co wskazuje powód, działaniem Spółki (...) Sp. z o.o. i powiązanej z nią Spółki (...) Sp. z o.o., zmierzającym do pozbawienia pozostałych wspólników realnego wpływu na ww. spółkę, czego dowodem jest pozbawienie powoda możliwości uzyskiwania podstawowych informacji o finansach spółki poprzez blokowanie dostępu do dokumentów - faktury, umowy dostaw usług i towarów, umowy zobowiązań pożyczkowych, księgi rachunkowe na bazie których tworzono sprawozdania finansowe. Powód uzyskał dostęp do dokumentów spółki dopiero na mocy orzeczenia sądowego.

Konflikt był generowany także tym, że w 2015 r. (...) Sp. z o.o. s.k. bez wymaganej zgody pozostałych wspólników zawarła umowę pożyczki nr (...) z dnia 30 września 2015 r. łączącej (...) Sp. z o.o. i (...) Sp. z o.o. s.k. zmienionej aneksem nr (...) z dnia 1 grudnia 2015 r., na mocy której (...) Sp. z o.o. udzieliła (...) Sp. z o.o. s.k. pożyczki w wysokości 2.257.350,00 zł oraz umowę pożyczki nr (...) z dnia 1 grudnia 2015 r. łączącej (...) Sp. z o.o. i (...) Sp. z o.o. s.k., na mocy której (...) Sp. z o.o. udzieliła (...) Sp. z o.o. s.k. pożyczki w wysokości 992.650,00 zł .

Komplementariusz nie uzyskał zgody pozostałych wspólników na zaciągnięcie ww. zobowiązania, stąd też powód wywodził, że było to jedynie działanie iluzoryczne, bowiem żadna kwota z ww. „pożyczek” nie wpłynęła na konto Spółki. (...) Sp. z o.o. s.k. odmówił powodowi dostępu do ksiąg rachunkowych ww. Spółki.

Mając na uwadze wskazane okoliczności, powód podnosił, że pozwana nie przestrzega zapisów umowy spółki, a kolejnymi uchwałami objętymi żądaniem pozwu generuje możliwość zaciągania kolejnych gigantycznych zobowiązań, przy braku jakiejkolwiek kontroli nad jej działaniem ze strony pozostałych wspólników. Powód podnosił, że przewidziany w umowie tryb podjęcia zaskarżonych uchwał nie został dotrzymany. Zgodnie z § 12 ust. 2 umowy, do ważności posiedzenia oraz powzięcia uchwały wymagana jest obecność wszystkich wspólników lub ich reprezentowanie. W przypadku zaskarżonych uchwał podczas głosowania nie było jednak obecnych wszystkich wspólników. Powód przed zakończeniem głosowania przez wszystkich wspólników nad uchwałą nr 1, zliczeniem głosów i przed stwierdzeniem, czy uchwała została podjęta lub też nie, opuścił posiedzenie. Uchwała zostaje powzięta dopiero z chwilą zakończenia całej ww. procedury głosowania (oddanie głosów przez wszystkich wspólników, zliczenie głosów, uznanie chwały za przyjętą). Zatem na chwilę „powzięcia” uchwały nr 1 wymóg obecności wszystkich wspólników nie został zachowany. Uchwała zapadła wbrew przewidzianym w umowie wymogom.

Trafnie powód uprawdopodobnił, że funkcjonowanie w obiegu uchwały nieistniejącej, umożliwia pozwanej podejmowanie kolejnych uchwał bez realnego wpływu komandytariuszy mniejszościowych. Może to zagrozić interesom całej spółki, nie tylko powodowi. Zagrożenie to może wynikać z okoliczności towarzyszących sprawie, a w szczególności sytuacji finansowej dłużnika i podmiotów z nim powiązanych.

Nadto, Kodeks spółek handlowych kwestię zmiany umowy spółki w przypadku spółek osobowych uregulował w art. 9. Zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej

Zgodnie z § 12 ust. 5 umowy spółki, zmiana umowy wymaga większości 4/5 głosów, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych nie przewidują surowszych warunków podejmowania uchwał.

Powód wywodził, że za nieistnieniem zapadłej uchwały nr 1 przemawia również brak uzyskania wymaganej liczby głosów „za”. Skoro umowa spółki zakłada, że w przypadku surowszego uregulowania wymaganej większości w kodeksie spółek handlowych zastosowanie ma właśnie kodeks, to w niniejszej sprawie do skutecznego zawarcia uchwały zmieniającej umowę koniecznym było więc uzyskanie zgody wszystkich wspólników. Bez wątpienia konieczność uzyskania zgody wszystkich wspólników jest wymogiem surowszym niż 4/5 głosów. Jednoznacznie przemawia to za uznaniem uchwały za nieistniejącą i stanowi wystarczające uprawdopodobnienie zgłoszonych roszczeń powoda.

Wadliwość przy podjęciu uchwały nr 1 generuje wadliwość pozostałych uchwał z powodu braku kworum, bowiem podjęcie uchwały nr 1 umożliwiło przeprowadzenie głosowania nad pozostałymi uchwałami w nowym trybie, tj. przy wymogu niższego kworum i mniejszej liczby głosów potrzebnych do przegłosowania uchwały

Mając na uwadze podniesione przez powoda okoliczności faktyczne dotyczące funkcjonowania Spółki, zaciągania przez nią zobowiązań, marginalizowanie powoda, brak zawiadomienia go o zgromadzeniu wspólników, przebieg zgromadzenia, zerwanie przez powoda kworum, Sąd udzielił zabezpieczenia powództwa zgodnie z żądaniem, uznając je za uprawdopodobnione- z wyjątkiem wstrzymania wykonania uchwały nr 2, ponieważ ma ona jedynie techniczny charakter.

ZARZĄDZENIE

1.  Odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron,

2.  Uzasadnienie sporządzone przez sędziego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Neumann
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Data wytworzenia informacji: